مصرف دارو

بررسی ها نشان می دهد تبلیغات مصرف داروهای ناشناخته کاهش وزن، شگرد قاچقچیان در فریب جوانان و نوجوانان برای استفاده از مواد مخدر و روانگردان می باشد.